CAT

/

ES

/

EN

BIENVENIDOS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

00-TXELL/NOVETATS/aa_395.png

CONCURS CARTELL FESTA MAJOR PLATJA D'ARO 2019


7è Concurs de cartells de la Festa Major de Platja d’Aro · 2019

 

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro convoca el 7è Concurs de cartells de la Festa Major de Platja d’Aro.

El concurs té per finalitat escollir el cartell anunciador de la Festa Major de Platja d’Aro 20189amb les bases següents:

1. La participació és oberta als alumnes matriculats a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot el curs 2018-2019

2. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i han de tenir com a tema genèric la Festa Major de Platja d’Aro.

3. Es poden realitzar amb qualsevol tècnica.

4. Els cartells s’han de presentar en suport físic i en suport digital. En tots dos suports és indispensable que hi figuri el text següent de manera ben visible: Festa Major de Platja d’Aro · Del 14 al 18 d’agost de 2019

Els participants han de tenir present que la composició, més enllà del seu format original, s’ha d’aplicar en diversos materials tant en versió vertical com horitzontal (pòster, llibret-programa, anuncis de premsa, opis de carrer, lones de gran format, etc.).

5. En suport físic, només s’acceptaran les obres que presentin les següents característiques:

- Mides A2: 42x 59’4 cm

- Format vertical

- Muntades sobre un suport rígid (tipus cartró ploma) de 0,5 cm de gruix

- Sense paspartú

- A la part del darrere, hi ha de figurar el lema amb el qual es concursa, per facilitar la identificació de l’obra

6. En suport digital, s’han de presentar dos documents, amb les següents característiques:

- 1 arxiu digital en algun d’aquests formats: Photoshop, Illustrator o InDesign

- 1 arxiu digital en format Tiff o PDF, amb resolució de 300 ppp a mida real, i en CMYK (seran els formats de conservació que es destinaran al Servei de Gestió Documental i Arxiu de Castell-Platja d’Aro)

- Mides 70 x 100 cm (+10 mm de sang)

- Format vertical

7. Cal presentar, també, un sobre tancat. A l’exterior, hi ha de constar el lema amb el qual es concursa. Al seu interior, les dades del concursant: nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça postal, telèfons de contacte i adreça electrònica.

8. Els originals i els documents digitals es poden lliurar fins al dilluns 20 de maig de 2019 a l’Escola l’Art i Superior de Disseny d’Olot en dies i horaris laborables segons el calendari acadèmic del centre. 

9. L’elecció de la proposta guanyadora es realitzarà en dues fases.

En la primera, un jurat format per un regidor/a de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, un membre del claustre de l’Escola d’Art i Superior de Disseny  d’Olot, i un membre de l’equip de l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, seleccionarà un mínim de 3 i màxim de 10 composicions com a obres finalistes.

En la segona, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro escollirà, entre les finalistes, l’obra guanyadora, podent fer menció especial (accèssit), si s’escau, a altres composicions. 

10. El jurat o la Junta de Govern Local descartarà les obres que no compleixin qualsevol punt d’aquestes  bases. 

11. El jurat o la Junta de Govern Local notificarà telefònicament la seva decisió al guanyador del concurs i farà públic el seu veredicte abans no acabi el mes de juny de 2019. 

12. Els cartells en suport físic, no seleccionats, es podran retirar a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot durant el primer trimestre acadèmic 2019-2020. 

13. Si s’escau, el guanyador del concurs es compromet a assistir a l’acte de presentació pública del cartell, i a signar exemplars del cartell als assistents que ho desitgin.

14. El guanyador/a del concurs es compromet a mantenir en secret el contingut del cartell, de manera parcial o total, fins a la seva presentació pública.

15. El guanyador/a del concurs col·laborarà amb l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro en l’adaptació del cartell per als materials que se’n derivin, sense cap contraprestació econòmica, més enllà del guardó del concurs. 

16. El jurat la Junta de Govern Local pot declarar desert el concurs si considera que el nivell de les obres presentades no es correspon al resultat que es pretén assolir.

17. Si el concurs es declara desert, el jurat es donarà per dissolt i serà l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro el que encarregarà directament un cartell a qui cregui convenient.

18. L’original dels cartells guanyadors i seleccionats del concurs (en suport físic i digital) seran propietat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, que els podrà editar en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics i qualsevol altres derivats de l’evolució tecnològic.

Els autors, per tant, renuncien als drets d’explotació sobre aquests cartells, per bé que, sempre i en tot cas, mantindran els drets morals sobre les obres i, especialment, el reconeixement de l’autoria. 

19. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro es reserva el dret d’organitzar una exposició amb tots els originals dels cartells presentats al concurs.

20. S’estableix un premi únic de 500 euros per al cartell guanyador, al que s’aplicaran, si s’escau, les corresponents retencions legals. 

21. El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i de les consideracions finals.

Consideracions finals

L'enviament de propostes al concurs implica la confirmació respecte cada cartell que:

·Ha estat realitzada pel/la participant que pren part en el concurs, essent una obra original seva.

·Si incorpora la imatge de terceres persones, l’ajuntament entén que es lliuren conforme al que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

·L'enviament d'una proposta al concurs i la concessió d'una llicència respecte al seu ús, tal com s'estableix en els presents termes i condicions, no ha d'infringir els drets de tercers.

·No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

·No s’admeten a concurs enviaments que incloguin continguts protegits per drets de propietat intel·lectual de tercers que no hagin concedit per escrit una llicència per participar en aquest concurs; aprovin o promoguin activitats il·legals; siguin despectius amb membres d'una determinada raça, nacionalitat, sexe , orientació sexual o religió o incitin l'odi a determinats grups; insultin, intimidin o ofenguin a altres persones; siguin cruels amb els animals; continguin un ús excessiu del llenguatge vulgar; mostrin d'alguna manera informació privada; fingeixin procedir d’algú famós; posin en perill la seguretat infantil; representin tabac, alcohol, drogues o nus; mostrin imatges de nus integrals; mostrin violència, sadisme o crueltat; incloguin armes o armes d'imitació; aprovin l'ús de drogues il·legals; representin de manera negativa a alguna empresa; incloguin algun reclam o publicitat comercial o personal; tinguin algun tipus de contingut polític; continguin informació confidencial sobre la salut física o psíquica d'algú. Qualsevol contingut d'aquest tipus serà eliminat i podrà ser remès a les corresponents autoritats.

·Totes les propostes -fins i tot la guanyadora- de les que es rebi una reclamació relativa a la violació de drets d'autor o de qualsevol altre protegits per l'ordenament jurídic, seran retirades immediatament un cop es comuniqui i acrediti aquest fet a l’ajuntament escrit o a l’adreça electrònica comunicacio@plajadaro.com

Les propostes no han de contenir:

·Enunciats difamatoris, amenaces a persones, llocs, empreses o grups, comportaments perillosos, roba o accessoris inacceptables, publicitat comercial o corporativa ni, comportaments indecents, blasfèmies ni obscenitats.

·Els autors que presentin propostes reconeixen ser posseïdors del copyright i en conseqüència tenir els drets d’imatge, atorgant a l’ajuntament una llicència no exclusiva durant el termini màxim permès per la normativa aplicable i per a tot el territori mundial. En particular, aquesta llicència s'ha de concedir en el sentit més ampli permès per la normativa aplicable.

Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització del concurs.

Qualsevol enviament que no s’ajusti a aquestes bases serà descartat automàticament pel jurat.

Es garanteix el correcte tractament de les dades d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Informació

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ·Àrea de Comunicació i Premsa

T 972 804 205 · comunicacio@platjadaro.com

NOVEDADES

CALENDARIO


logo escola+departament