CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Els procediments dels serveis d’assessorament i de reconeixement que ofereix l’EASD d’Olot formen part del bloc de mesures flexibilitzadores que ofereix el Departament d’Ensenyament  amb la finalitat de facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l'adaptació entre les situacions personals i les professionals. Permet avaluar i acreditar competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral relacionada amb els mòduls, l'àmbit professional, les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu mitjançant un procés que consta de tres fases:

1.- Procés d’assessorament

El Servei d'assessorament en els estudis d’arts plàstiques i disseny té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.

L'assessor ajuda a identificar el cicle formatiu més pertinent a partir de l'experiència laboral de l’aspirant. Amb aquesta informació l'aspirant pot decidir si l’interessa fer el reconeixement i matricular-se en el cicle formatiu.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral.

A l'apartat corresponent trobareu informació detallada sobre les característiques del servei.

2.- Procés de reconeixement

En aquesta fase s’estudia la documentació aportada per l'aspirant.

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges d’arts plàstiques i disseny assolits mitjançant l'experiència laboral s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral relacionats amb un determinat cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per tres professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts.

També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o mòduls del cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic que li permetrà l’exempció (reconeguts) posteriorment.

Si es vol obtenir el títol del cicle corresponent cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per a grau mitjà o superior, segons correspongui.

L’exempció de les unitats formatives o mòduls certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.

Si es completa una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s'anotarà "exempt" en l'expedient acadèmic.

A l'apartat corresponent trobareu informació detallada sobre les característiques del servei.

3.- Certificació i matrícula al cicle formatiu

L’alumne si compleix els requisits d’accés es matricula al cicle formatiu i obté l’exempció dels mòduls o unitats formatives reconeguts.