CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

El servei de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral és una de les tres fases del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral relacionada amb els mòduls, l'àmbit professional, les principals ocupacions i llocs de treball d’un cicle formatiu que ofereix l’EASD d’Olot, dins del bloc de mesures flexibilitzadores que ofereix el Departament d’Ensenyament amb la finalitat de facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l'adaptació entre les situacions personals i les professionals.

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s'anotarà "convalidat" en l'expedient acadèmic.

Destinataris

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • - haver complert 18 anys,
  • - acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
  • - disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

On es pot fer

Aquest servei es porta a terme a les escoles d’art i disseny acreditades pel servei. 

La sol·licitud s'ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer una única sol·licitud per persona. Al web del centre escollit trobareu la informació per fer la sol·licitud i també l'imprès.

Termini de presentació de sol·licituds

Aquest curs 2019-2020 es pot sol·licitar el servei a l’EASD d’Olot des del 16 al 27 de març de 2020. Una vegada finalitzat el període, si queden places vacants, el centre pot obrir nous terminis per sol·licitar el servei. Podeu consultar els terminis de les altres seus a les seves planes web.

Import del servei

L’import del servei dels centres educatius dependents del Departament estan recollits a l’Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost. Els imports en els centres dependents del Departament d'Ensenyament són els següents: 

  • - un crèdit de títol LOGSE: 40 euros
  • - una unitat formativa de títol LOE: 18 euros

La resta de centres educatius han de fer públic el preu d'aquest servei al seu web.

Criteris d'admissió

En els centres del Departament d'Ensenyament les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris següents:

  • - de més a menys edat
  • - de més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Els centres que no són del Departament d'Ensenyament estableixen els seus criteris d'admissió propis.

Publicació de llistes de persones admeses

Les llistes de les persones admeses al servei d'assessorament i de les places de reserva es publica a l’apartat d’admissió i vacants del servei de reconeixement de la web del nostre centre.

La publicació es fa, com a màxim, 7 dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després del termini de presentació de sol·licituds.

A l’apartat d’admissió i vacants del servei d’assessorament s'informarà dels tràmits que cal fer a partir del moment que la persona ha estat admesa, així com de la documentació que cal aportar.

Imprès de sol·licitud

Sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentages dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny. Full d’inscripció. Curs 2019 – 2020.


Documens Adjunts
Sol·licitud de servei de reconeixement