CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

El servei d’assessorament és una de les tres fases del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral relacionada amb els mòduls, l'àmbit professional, les principals ocupacions i llocs de treball d’un cicle formatiu que ofereix l’EASD d’Olot dins del bloc de mesures flexibilitzadores que ofereix el Departament d’Ensenyament amb la finalitat de facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l'adaptació entre les situacions personals i les professionals.

El Servei d'assessorament en els estudis d’arts plàstiques i disseny té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.

L'assessor ajuda a identificar el cicle formatiu més pertinent a partir de l'experiència laboral de l’aspirant. Amb aquesta informació l'aspirant pot decidir si l’interessa fer el reconeixement i matricular-se en el cicle formatiu.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral.

Oferta de famílies professionals i cicles de prestació del servei

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot per al curs 2019-2020 ofereix el servei d’assessorament per als Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny:

  • Escultura aplicada a l’espectacle (família professional d’Arts aplicades a l’escultura)
  • Gràfica publicitària (família professional de Comunicació gràfica i audiovisual)
  • Motlles i reproduccions escultòriques (família professional d’Arts aplicades a l’escultura)
  • Projecte i direcció d’obres de decoració (família professional de Disseny d’interiors).

S’ofereixen dues places del servei per a cadascun d’aquests cicles.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

On es pot fer

Aquest servei es porta a terme a les escoles d’art i disseny que siguin acreditades aquest any.

La sol·licitud s'ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer una única sol·licitud per persona. Al web del centre escollit trobareu la informació per fer la sol·licitud i també l'imprès.

Termini de presentació de sol·licituds

Aquest curs 2019-2020 es pot sol·licitar el servei a l’EASD d’Olot des del 18 al 22 de novembre de 2019. Una vegada finalitzat el període, si queden places vacants, el centre pot obrir nous terminis per sol·licitar el servei, que es podran consultar a l'apartat d'admissió i vacants. Podeu consultar els terminis de les altres seus a les seves planes web.

Import del servei

L’import del servei dels centres educatius dependents del Departament estan recollits a l’Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost. Per al curs 2019-2020 l’import és de 60 euros en centres públics del Departament d'Ensenyament.

La resta de centres educatius han de fer públic el preu d'aquest servei al seu web.

Criteris d'admissió

L'ordre d'admissió es fa d'acord amb l'edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

Publicació de llistes de persones admeses

Les llistes de les persones admeses al servei d'assessorament i de les places de reserva es publica a l’apartat d’admissió i vacants del servei d’assessorament de la web del nostre centre.

La publicació es fa, com a màxim, 7 dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després del termini de presentació de sol·licituds.

A l’apartat d’admissió i vacants del servei d’assessorament s'informarà dels tràmits que cal fer a partir del moment que la persona ha estat admesa, així com de la documentació que cal aportar.

Imprès de sol·licitud

Sol·licitud al servei d’assessorament acadèmic dels aprenentages dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny. Full d’inscripció. Curs 2019 – 2020.


Documens Adjunts
Sol·licitud de servei d'assessorament