CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Contracte de servei de neteja de l'EASD d'Olot. Exp. 17005340/01/2016

Finalitzat el termini de presentació de les ofertes i rebudes les pliques (sobres A, B i C) de les empreses que s'han presentat a la licitació, i reunida la Mesa de contractació per l'obertura dels sobres A i B es comprova l’existència i correcció de la documentació que han de contenir, d’acord amb el que estableix la clàusula novena del plec de clàusules administratives particulars.

La Mesa de Contractació convoca l'acte d'obertura pública del sobre C, que es realitzarà el proper dimarts, 13 de desembre, a les 12:00h a la sala d'actes de l'EASD d'Olot.