CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

ANY ACADÈMIC 2017-2018

PROVES D'ACCÉS a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Aquesta convocatòria ordinària, serveix per l'alumnat sense requisits acadèmics (fan prova comuna i específica) i per l'alumnat amb requisits acadèmics (fan només prova específica)

Inscripció a les proves d'accés: deL 20 al 29 de març 2017, inscripció telemàtica i/o presencial a secretaria - ATENCIÓ: l'escola romandrà tancada el dilluns 27 de març, festa de lliure disposició -

Dates realització de les proves

- prova comuna: 17 de maig de 2017 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

- prova específica: 18 de maig de 2017 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

El temps de realització de la prova comuna és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts. El primer bloc correspon als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana i el segon bloc als exercicis de llengua estrangera i d'història o matemàtiques

El temps de realització de la prova específica és de 3 hores en un únic bloc temporal.

Trobareu el calendari a seguir,el formulari d'inscripció telemàtic, procés a seguir, mostres de les proves, contingut, resultats de les prova... tota la informació en aquesta web del Departament d'Ensenyament:

Informació proves d'accés als Cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny

Material necessari per a fer les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior - any 2017

 

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques - només per a persones amb requisits acadèmics:

Inscripció telemàtica: del 30 de maig al 2 de juny de 2017

Data de la prova: 15 de juny de 2017, a les 9:30 h, cal presentar-se a l'escola a les 9 h

En cas de places vacants, també hi hauà convocatòria de proves específiques a principis de setembre 2017

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques -convocatòria setembre 2017 - només per a persones amb requisits acadèmics, en cas de places vacant:

Inscripció: del 1 al 6 de setembre de 2017

Data de la prova: 14 de setembre de 2017, a les 9:30 h, cal presentar-se a l'escola a les 9 h

________________________________________________

CALENDARI PROCÉS PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

- Publicació de l’oferta de places inicial: 12 maig 2017

- Preinscripcions - presentació de sol·licituds a secretaria: del 25 al 31  de maig de 2017

Si l'ha sol·licitud s'ha tramès mitjançant l'aplicatiu del Departament d'Ensenyament  fins a les 24 h del dia 31 de maig de 2016, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud, i junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la a secretaria.

- Publicació sol•licituds baremades: 21 juny 2017

- Període de reclamacions: del 22 al 26 de juny 2017

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció un cop resoltes les reclamacions: 28 juny 2017

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 juliol  2017

- Publicació de l'oferta final de places: 11 juliol  2017

- Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 12 juliol 2017

- Matriculació per alumnes admesos a la preinscripció: 13 al 20 de juliol de 2017

Un cop finalitzada la matriculació, si resten places vacants al cicles, s'obrirà la convocatòria de proves específiques a principis del mes de setembre 2017

________________________________________________

DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ 2017 

- So·licitud omplerta i signada - trobareu aquesta sol·licitud a l'apartat Arxius Adjunts  

 - Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en el cas d'alumnes estrangers

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 

 

- Si ets menor d'edat, hauràs de venir acompanyat/da del pare, mare o tutor legal, i també, portar la fotocòpia del DNI d’ell/a. O poseu-vos en contacte amb secretaria per gestionar-ho.

- Si actualment estàs cursant  Batxillerat aquest any 2016/2017, o qualsevol dels ensenyaments requerits per l’accés, has de portar la certificació acadèmica de la qualificació final obtinguda i el resguard de sol·licitud del títol acadèmic.

- Si has superat Batxillerat cal portar la certificació acadèmica amb la qualificació final, o també de moment, l'imforme de qualificacions finals.

- Original i fotocòpia del títol acadèmic requerit per l'accés o document acreditatiu dels ensenyaments cursats. 

- Original i fotocòpia de les proves d'accés a cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior, si és el teu cas.

- Si escau, fotocòpia del certificat o títol que justifica l'exempció de la prova. 

- Les qualificacions de batxillerat i/o de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 22 de juny de 2017, inclòs.

- En el cas d'alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, poden presentar les qualificacions de batxillerat fins al dia 22 de juny de 2017, inclòs. Les sol·licituds d’aquests alumnes s'assignaran a les places que hagin quedat vacants després d'assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes aprovats anteriorment.

Documentació de matrícula que heu de portar a secretaria

Del 13 al 20 de juliol, d'11 a 14 h

(Trobareu els documents a Secretaria / Arxius Adjunts)

  1. 1. Document de matrícula del cicle, completat i signat (Trobareu els documents a Secretaria / Arxius Adjunts)
  2. 2. Original i fotocòpia del document acreditatiu d'haver superat el batxillerat o equivalent (certificació acadèmica, resguard del títol...) o bé, el certificat de superació de les proves d'accés a cicles de grau superior
  3. 3. Certificat d'haver superat la prova d'accés específica (si l'heu realitzada a l'escola, us el donarem a secretaria), o bé, certificat acadèmic de batxillerat d'arts (modalitat arts plàstiques, imatge i disseny)
  4. 4. Fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms escrit darrera.
  5. 5. Autorització d'ús d'imatges (majors de 14 anys), completat i signat
  6. 6. Autorització d'ús de serveis digitals (entre 14 i 18 anys), completat i signat
  7. 7. Resguard del pagament al Banc de Sabadell de la quota de cicle, d'acord amb la informació que trobareu a: Protocol pagaments preus públics i quotes 2017-18.
  8. 8. En cas de tenir bonificació, cal portar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

9.) Cal que completeu el FULL DE DADES D'ALUMNE 2017-18 de manera telemàtica en aquest enllaç:

Nota: No formalitzar la matrícula en les dates indicades implica la pèrdua de plaça.

 
Cicles Formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà