CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

ANY ACADÈMIC 2018-2019

PROVES D'ACCÉS a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Aquesta convocatòria ordinària, serveix per l'alumnat sense requisits acadèmics (fan prova comuna i específica) i per l'alumnat amb requisits acadèmics (fan només prova específica).

Inscripció a les proves d'accés: deL 13 al 22 de març 2018, inscripció telemàtica i/o presencial a secretaria - horari d'atenció: d'11 a 14 h

Dates realització de les proves

- prova comuna: 16 de maig de 2018 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

- prova específica: 17 de maig de 2018 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

El temps de realització de la prova comuna és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts. El primer bloc correspon als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana i el segon bloc als exercicis de llengua estrangera i d'història o matemàtiques

El temps de realització de la prova específica és de 3 hores en un únic bloc temporal.

Trobareu el calendari de les proves, el formulari d'inscripció telemàtic, mostres de les proves, contingut, resultats de les prova... tota la informació en aquesta web del Departament d'Ensenyament:

Informació proves d'accés als Cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny

Material necessari per a fer les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior - any 2017

 

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques - només per a persones amb requisits acadèmics:

Inscripció telemàtica: del 4 al 8 de juny de 2018 (i també presencial a secretaria, d'11 a 14 h)

Data de la prova: 21 de juny de 2018, a les 9:30 h, cal presentar-se a l'escola a les 9 h

En cas de places vacants, també hi hauà convocatòria de proves específiques a principis de setembre 2018

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques -convocatòria setembre 2018 - només per a persones amb requisits acadèmics, en cas de places vacant:

Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018 (calendari a confirmar)

Data de la prova: 19 de setembre de 2018, a les 9:30 h, cal presentar-se a l'escola a les 9 h

________________________________________________________________________________________

CALENDARI PROCÉS PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ -----Trobeu aquí la informació de l'any acadèmic 2017/2018 fins que el Departament d'Ensenyament publici el procés de preinscripció 2018/19 ----

- Publicació de l’oferta de places inicial: 12 maig 2017

- Preinscripcions - presentació de sol·licituds a secretaria: del 25 al 31  de maig de 2017

Si l'ha sol·licitud s'ha tramès mitjançant l'aplicatiu del Departament d'Ensenyament  fins a les 24 h del dia 31 de maig de 2016, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud, i junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la a secretaria.

- Publicació sol•licituds baremades: 21 juny 2017

- Període de reclamacions: del 22 al 26 de juny 2017

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció un cop resoltes les reclamacions: 28 juny 2017

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 juliol  2017

- Publicació de l'oferta final de places: 11 juliol  2017

- Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 12 juliol 2017

- Matriculació per alumnes admesos a la preinscripció: 13 al 20 de juliol de 2017

Un cop finalitzada la matriculació, si resten places vacants al cicles, s'obrirà la convocatòria de proves específiques a principis del mes de setembre 2017

________________________________________________

DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ 2017 

- So·licitud omplerta i signada - trobareu aquesta sol·licitud a l'apartat Arxius Adjunts  

 - Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en el cas d'alumnes estrangers

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 

 

- Si ets menor d'edat, hauràs de venir acompanyat/da del pare, mare o tutor legal, i també, portar la fotocòpia del DNI d’ell/a. O poseu-vos en contacte amb secretaria per gestionar-ho.

- Si actualment estàs cursant  Batxillerat aquest any 2016/2017, o qualsevol dels ensenyaments requerits per l’accés, has de portar la certificació acadèmica de la qualificació final obtinguda i el resguard de sol·licitud del títol acadèmic.

- Si has superat Batxillerat cal portar la certificació acadèmica amb la qualificació final, o també de moment, l'imforme de qualificacions finals.

- Original i fotocòpia del títol acadèmic requerit per l'accés o document acreditatiu dels ensenyaments cursats. 

- Original i fotocòpia de les proves d'accés a cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior, si és el teu cas.

- Si escau, fotocòpia del certificat o títol que justifica l'exempció de la prova. 

- Les qualificacions de batxillerat i/o de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 22 de juny de 2017, inclòs.

- En el cas d'alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, poden presentar les qualificacions de batxillerat fins al dia 22 de juny de 2017, inclòs. Les sol·licituds d’aquests alumnes s'assignaran a les places que hagin quedat vacants després d'assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes aprovats anteriorment.

Documentació de matrícula que heu de portar a secretaria

Del 13 al 20 de juliol, d'11 a 14 h

(Trobareu els documents a Secretaria / Arxius Adjunts)

  1. 1. Document de matrícula del cicle, completat i signat (Trobareu els documents a Secretaria / Arxius Adjunts)
  2. 2. Original i fotocòpia del document acreditatiu d'haver superat el batxillerat o equivalent (certificació acadèmica, resguard del títol...) o bé, el certificat de superació de les proves d'accés a cicles de grau superior
  3. 3. Certificat d'haver superat la prova d'accés específica (si l'heu realitzada a l'escola, us el donarem a secretaria), o bé, certificat acadèmic de batxillerat d'arts (modalitat arts plàstiques, imatge i disseny)
  4. 4. Fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms escrit darrera.
  5. 5. Autorització d'ús d'imatges (majors de 14 anys), completat i signat
  6. 6. Autorització d'ús de serveis digitals (entre 14 i 18 anys), completat i signat
  7. 7. Resguard del pagament al Banc de Sabadell de la quota de cicle, d'acord amb la informació que trobareu a: Protocol pagaments preus públics i quotes 2017-18.
  8. 8. En cas de tenir bonificació, cal portar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

9.) Cal que completeu el FULL DE DADES D'ALUMNE 2017-18 de manera telemàtica en aquest enllaç:

Nota: No formalitzar la matrícula en les dates indicades implica la pèrdua de plaça.

 
Cicles Formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà