CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

ANY ACADÈMIC 2018-2019

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Publicació de la oferta de places inicial: 11 maig 2018

Presentació de sol•licituds de preinscripcions a secretaria:

del 14 al 24 de maig de 2018 - d'11 a 14 hores (atenció el 21 de maig, l'escola romandrà tancada, calendari escolar 2017/18)  

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant l'aplicatiu del Departament d'Ensenyament fins a les 24 h del dia 24 de maig, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud, i junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la a secretaria.

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 juny 2018

Termini per presentar reclamació:  del 6 al 8 de juny 2018

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 juny 2018

Publicació de la llista ordenada definitiva: 18 juny 2018

Publicació de l’oferta de places final: 29 juny 2018

Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 juliol 2018

Període de matriculació ordinària, per alumnes amb plaça assignada:

- del 4 al 11 de juliol 2018, a secretaria, d'11 a 14 h 

 

________________________________________________________

 

PREINSCRIPCIÓ - DOCUMENTS QUE CAL LLIURAR A SECRETARIA 

  - Sol-licitud de preinscripció de batxillerat, completada i signada  - Podeu trobar-lo aquí  Secretaria/Arxius adjunts

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant l'aplicatiu del Departament d'Ensenyament fins a les 14 h del dia 24 de maig, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud, i junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la a secretaria.

i també la documentació següent:

Documentació referida a dades personals

1) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.

- Si l'adreça que tens en el DNI no et coincideix amb l'adreça actual: certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a on hi consti que conviu amb la persona sol•licitant

2) Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne/a

- Si ets menor d'edat, també cal presentar:

3) Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal)

4) Original i fotocòpia de llibre de família o altre document relatiu a la filiació

Documentació referida a l’ensenyament requerit per l’accés, segons sigui el teu cas:

5) Si actualment estàs cursant 4t d’ESO 2017/2018, la certificació de la qualificació mitjana fins a 3r d'ESO expressada amb dos decimals.

6) Si tens acabat l'ESO, la certificació acadèmica de la qualificació final obtinguda a l'ESO i també, l'original i fotocòpia del títol de Graduat d'ESO o del resguard corresponent.

7) Original i fotocòpia del títol de Tècnic per haver superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. I també la certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda o altres titulacions equivalents. 

Documents que serveixen per a l’aplicació dels criteris de baremació, només cal presentar-los si s’al·leguen:

- La proximitat del centre s'al·lega amb el DNI o NIE: 30 punts

- Si s'al·lega el lloc de treball del pare, la mare o el tutor/a per aplicar la baremació de proximitat al centre (20 punts): còpia del contracte laboral o certificat emès per l'empresa i en cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili axcreditat a l'Agència Tributària (model 036 i 037)

- Si tens germans matriculats a l'escola (40 punts) : fotocòpia del llibre de família

- Si tens el pare/mare o tutor legal treballant a l’escola (40 punts): document acreditatiu.

- Si sou família nombrosa o monoparental (15 punts): original i fotocòpia del carnet vigent. 

- En el cas que la teva família sigui beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció o del seu equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora (10 punts): document acreditatiu d'aquesta circumstància (pare/mare o tutor). 

- Per la condició de discapacitat de l’alumne/a, el pare/mare, tutor/a o germans si s’acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33% (10 punts): original i fotocòpia del certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família o també un certificat de discapacitat emès per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques o per organismes competents d’altres comunitats autònomes.  També pensionistes de la Seguretat Social.

- Per malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut (10 punts): certificat mèdic oficial que especifiqui de quina malaltia es tracta.

- Si el pare, mare o tutor o els germans han estat escolaritzats a l'escola en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (5 punts): cal facilitar les dades a secretaria per tal que es pugui comprovar


Documentació de matrícula que heu de portar a secretaria  

Del 4 al 11 de juliol, de 10:30 a 13:30 h

Trobeu aquí els documents que cal portar i també estan a Secretaria / Arxius Adjunts  

 1) Document matrícula de batxillerat, completat i signat

2) Original i fotocòpia del document acreditatiu d'haver superat l'ESO o equivalent (certificació acadèmica, resguard del títol...)

3) Fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms escrit darrera.

4) Autorització d'ús d'imatges (majors de 14 anys), completat i signat

5) Autorització d'ús de serveis digitals (entre 14 i 18 anys), completat i signat

6) Resguard del pagament al Banc de Sabadell de la quota de batxillerat, d'acord amb la informació que trobareu a: Protocol pagaments quota batillerat i cicles formatius de grau mitjà 2018-19. 

7)En cas de tenir bonificació, cal portar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental o altres documents justificatius

8) Cal que completeu el FULL DE DADES D'ALUMNE 2018-19 de manera telemàtica en aquest enllaç:

Nota: No formalitzar la matrícula en les dates indicades implica la pèrdua de plaça.
Batxillerat d'arts - via arts plàstiques, imatge i disseny