CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Funcionament del consell escolar

El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst per aquestes normes, s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El consell escolar es pot reunir d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d'acord.

Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.

 

Renovació del consell escolar

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.

El consell escolar renovat s'ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic o la persona titular del centre privat concertat, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament.

Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes d'organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.

Composició del consell escolar de l’EASD d’Olot (gener de 2018)

 • Director:
  • Antoni López Sánchez
 • Cap d’estudis:
  • Nuri París Mir
 • Representant de l’Ajuntament:
  • Josep Berga i Vayreda
 • Representants del professorat:
  • Rosa Aguiló Miquel: 2014/2015 al 2017/2018
  • Pere Álvaro Ruiz: 2014/2015 al 2017/2018
  • Jordi Bartrina Barberí: 2016/2017 al 2019/2020
  • Estel Carrillo Badosa: 2016/2017 al 2019/2020
  • Mar Domene Danés: 2016/2017 al 2019/2020
  • Xavier Moliner Milhau: 2017/2018 al 2019/2020
 • Representants de l’alumnat:
  • Judith Bassagañas Gómez: 2014/2015 al 2017/2018
  • Carla Bigas Deitg: 2016/2017 al 2019/2020
  • David Castillo Miralles: 2017/2018 al 2019/2020
  • Annabel Fernández Baños: 2015/2016 al 2017/2018
  • Eloi Sánchez Girbau: 2016/2017 al 2019/2020
  • Isabel Sarsanedas Pijuan: 2014/2015 al 2017/2018
 • Representant del PAS:
  • Anna Collell Bartrolí: 2016/2017 al 2019/2020
 • Secretari:
  • Albert Domingo Sánchez

Composició del consell escolar de l’EASD d’Olot (setembre de 2017)

 • Director:
  • Antoni López Sánchez
 • Cap d’estudis:
  • Nuri París Mir
 • Representant de l’Ajuntament:
  • Jaume Mir
 • Representants del professorat:
  • Rosa Aguiló Miquel: 2014/2015 al 2017/2018
  • Pere Álvaro Ruiz: 2014/2015 al 2017/2018
  • Jordi Bartrina Barberí: 2016/2017 al 2019/2020
  • Estel Carrillo Badosa: 2016/2017 al 2019/2020
  • Mar Domene Danés: 2016/2017 al 2019/2020
  • Xavier Moliner Milhau: 2017/2018 al 2019/2020
 • Representants de l’alumnat:
  • Judith Bassagañas Gómez: 2014/2015 al 2017/2018
  • Carla Bigas Deitg: 2016/2017 al 2019/2020
  • David Castillo Miralles: 2017/2018 al 2019/2020
  • Annabel Fernández Baños: 2015/2016 al 2017/2018
  • Eloi Sánchez Girbau: 2016/2017 al 2019/2020
  • Isabel Sarsanedas Pijuan: 2014/2015 al 2017/2018
 • Representant del PAS:
  • Anna Collell Bartrolí: 2016/2017 al 2019/2020
 • Secretari:
  • Albert Domingo Sánchez

Composició del consell escolar de l’EASD d’Olot (desembre de 2016)

 • Director:
  • Antoni López Sánchez
 • Cap d’estudis:
  • Nuri París Mir
 • Representant de l’Ajuntament:
  • Jaume Mir
 • Representants del professorat:
  • Rosa Aguiló Miquel: 2014/2015 al 2017/2018
  • Pere Álvaro Ruiz: 2014/2015 al 2017/2018
  • Jordi Bartrina Barberí: 2016/2017 al 2019/2020
  • Estel Carrillo Badosa: 2016/2017 al 2019/2020
  • Pere Coma Guillamet: 2016/2017 al 2017/2018
  • Mar Domene Danés: 2016/2017 al 2019/2020
 • Representants de l’alumnat:
  • Pilar Aguilar Rubio: 2016/2017 al 2019/2020
  • Judith Bassagañas Gómez: 2014/2015 al 2017/2018
  • Carla Bigas Deitg: 2016/2017 al 2019/2020
  • Annabel Fernández Baños: 2015/2016 al 2017/2018
  • Eloi Sánchez Girbau: 2016/2017 al 2019/2020
  • Isabel Sarsanedas Pijuan: 2014/2015 al 2017/2018
 • Representant del PAS:
  • Anna Collell Bartrolí: 2016/2017 al 2019/2020
 • Secretari:
  • Albert Domingo Sánchez

Composició del consell escolar de l’EASD d’Olot (setembre de 2016)

 • Director:
  • Antoni López Sánchez
 • Cap d’estudis:
  • Nuri París Mir
 • Representant de l’Ajuntament:
  • Jaume Mir
 • Representants del professorat:
  • Rosa Aguiló Miquel: 2014/2015 al 2017/2018
  • Pere Álvaro Ruiz: 2014/2015 al 2017/2018
  • Pere Coma Guillamet: 2016/2017 al 2017/2018
  • Jordi Bartrina Barberí: 2012/2013 al 2015/2016
  • Josep Cuesta Vilanova: 2012/2013 al 2015/2016
  • Xavier Moliner Milhau: 2012/2013 al 2015/2016
 • Representants de l’alumnat:
  • Judith Bassagañas Gómez: 2014/2015 al 2017/2018
  • Mònica Esteo Ruiz: 2015/2016 al 2015/2016
  • Joel Muñoz Colomeda: 2014/2015 al 2015/2016
  • Annabel Fernández Baños: 2015/2016 al 2017/2018
  • Elm Múrcia Sancho: 2015/2016 al 2015/2016
  • Isabel Sarsanedas Pijuan: 2014/2015 al 2017/2018
 • Representant del PAS:
  • Anna Collell Bartrolí 2012/2013 al 2015/2016
 • Secretari:
  • Albert Domingo Sánchez

En cursiva, els membres sortints.