CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Història

Un passat de més de 200 anys:

L’Escola d'Art fou fundada el 15 de juliol de 1783, durant el regnat de Carles III, pel Bisbe Tomàs de Lorenzana, com "Publica Escuela de Dibuxo". En els seus anys d’història cal destacar l’any 1891 com a "Escola menor de Belles Arts" depenent de la Diputació de Girona i l’etapa de 1934 a 1938 com a "Escola Superior de Paisatge" depenent de la Generalitat de Catalunya.

El curs 1986-87 s’inicia l’ensenyament oficial d’arts aplicades i oficis artístics segons el Pla de 1963, com escola municipal, depenent de l’Ajuntament d’Olot. Aquest fet comporta: una ampliació de l’horari lectiu, una necessitat major d’espais i recursos materials i econòmics, una procedència més àmplia de l’alumnat, per ser l’única escola amb estudis oficials d’Art a la demarcació de Girona, i un professorat amb determinats requeriments acadèmics.

El curs 1988/89 s’inicien les especialitats de Disseny Gràfic i Disseny d’Interiors. El 23 de novembre de 1988 per mitjà del Decret 348/1987 es classifica l’Escola Municipal de Belles Arts com a centre reconegut d’ensenyaments artístics.

El curs 1989/90 s’inicia l’especialitat de Pintura.

El 20 de juny de 1990 l’escola entra a formar part de la xarxa oficial d’escoles d’art de Catalunya amb el nom de Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics d’Olot (amb codi 17005340), per la qual cosa els recursos humans i els recursos de funcionament passen a dependre de la Generalitat de Catalunya (Decret 156/1990, de 20 de juny, pel qual es crea una escola d'arts aplicades i oficis artístics a Olot i Ordre de 17 de juliol de 1990, de desplegament del Decret 156/1990, de 20 de juny, per la qual es crea una escola d'arts aplicades i oficis artístics a Olot).

El curs 1996/97 s’inicia una nova especialitat amb el CFGS d’arts aplicades a l’Escultura i l’escola passa a nomenar-se Escola d’Art d’Olot. El curs 1997/98 s’inicia la primera línia de Batxillerat Artístic i el CFAM d’Autoedició amb el qual s’inicia la transició dels estudis del pla del 63 a la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu. El curs 98/99 s’inicien els CFAS de Pintura i de Projectes i direcció d’obres d’interiors. El curs 99/2000 s’inicia la segona línia de Batxillerat Artístic i el CFAS de Gràfica Publicitària. El curs 2000/01 s’inicien els CFAS de Il·lustració i d’Arquitectura Efímera i el curs 2002/03 el CFAS de Fotografia Artística.

Des del curs 2003-2004 l'Escola d'Art, ha passat a ser "Escola d’Art i Superior de Disseny" completant l’oferta formativa amb una diplomatura (equivalent) de Disseny d’Interiors. Des del curs 2007-08 l'Escola imparteix també la diplomatura (equivalent) de Disseny Gràfic.

Des del curs 2010-2011 s'imparteix el "GRAU EN DISSENY" en les especialitats de disseny gràfic i disseny d'interiors depenent de l'ESDAP, Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques. L'ESDAP (amb codi 08071573) és un centre únic amb set seus ubicades en les escoles d'Art i Superiors de Disseny de la Generalitat de Catalunya.

Al curs 2013-2014 s'incorpora a l'oferta formativa el CFAM de revestiments murals i s'actualitzen els cicles de la familia de Comunicació Gràfica i Audiovisual a la LOE, i al 2016-2017 s'actualitzen els cicles de la família d'Arts Aplicades a l'Escultura en implementar-se el CFAS d'escultura aplicada a l'espectacle i el CFAS de motlles i reproduccions escultòriques, mentre que s'inicia l'extinció del CFAS d'Arts Aplicades al Mur.

Des del curs 2017-2018 el centre participa al Projecte de Qualitat i Millora Contínua del Departament d'Ensenyament -PQiMC- creat per l’ Ordre EDU/432/2006, té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.Història